Sunday, August 15, 2010

Back to Class: O Kung Bakit Hindi Kadiri ang Makauring Pagsusuri - Agosto 23, 2010 Forum & Exhibit

(To enlarge the graphic, please click on it)

Inihahandog ng Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND-UP) sa ika-16 na anibersaryo nito ang isang forum na pinamagatang

BACK TO CLASS: O KUNG BAKIT HINDI KADIRI ANG MAKAURING PAGSUSURI

sa Agosto 23, 2010

1-4pm

Claro M. Recto Hall, Faculty Center, U.P. Diliman

Bubuksan rin sa okasyong ito ang exhibit tungkol sa kasaysayan at praktika at pedagohiya ng pakikibaka ng CONTEND-UP.

(Source: U.P. Issues: http://upissues.wordpress.com/2010/08/15/back-to-class/)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

The Diary Archive