Monday, May 23, 2011

An email message from Joel Ariate on “Mendiola Narratives”

Editor's note: An email message from Joel Ariate on “Mendiola Narratives”: “Bilang ang nagpasimula at nagsagawa ng proyektong Mendiola Narratives sa Third World Studies Center, natutuwa akong narepost ang ilang interview ng nasabing proyekto sa site na ito (see: http://diliman-diary.blogspot.com/2011/05/diliman-videos-of-week-mendiola.html). Pero naging mas mahusay sana ito kung may pagbanggit sa pinagmulan nitong site, ang http://mendiolanarratives.blogspot.com/ kung saan naroon ang may mahigit tatlumpung iba pang panayam. Sa mga interesado sa paksang ito, iniimbitahan ko kayong tingnan ang buong nilalaman ng Mendiola Narratives. Maraming salamat.--Joel Ariate, University Researcher, Third World Studies Center, CSSP, U.P. Diliman.”

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

The Diary Archive